main banner
Списък на нотариусите:

ОТЧЕТ относно заседанието на Общото събрание на Съвета на Нотариатите от Европейския Съюз, проведено на 19 март 2010 г. в Брюксел, с участието на представител на Нотариалната камара на Република България – Нотариус Адела Кац

ОТЧЕТ за проведеното на 24.06-26.06.2010 г. в Рим ПЛЕНАРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Съвета на Нотариатите от Европейския Съюз, с участието на представител на Нотариалната камара на Република България – Нотариус Адела Кац

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство

Материали от Международната конференция „Трансграничните наследявания”, провела се на 15 октомври 2010 г. в Брюксел:

Изказване на г-жа Сала Саастамойнен – ръководител на звено „Правосъдно сътрудничество и граждански въпроси” в Генерална дирекция „Правосъдие” към Европейската комисия:
„Предложения на Комисията относно наследяванията”

Изказване на Tibor Szőcs:
„Формална действителност на разпорежданията с имущество при смърт”

„Признаване на съдебни решения” – коментари по темата на конференцията

 
Съобщения
Новини