Проведе се Българо-немска кръгла маса на тема: „Информационни системи и компетентността на нотариуса във връзка с нотариалните удостоверявания по Търговския закон. Ролята на нотариуса при предотвратяване кражбата на фирми“

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви информираме, че на 14 март 2018 г., в хотел "София Хотел Балкан" се проведе Българо-немска кръгла маса на тема: „Информационни системи и компетентността на нотариуса във връзка с нотариалните удостоверявания по Търговския закон. Ролята на нотариуса при предотвратяване кражбата на фирми“.

Участие в кръглата маса взеха нотариус Димитър Танев - председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара, г-н Йенс Борман - председател на Нотариалната камара на Федерална република Германия, г-жа Джули Франскастел - ръководител на офиса на Нотариалната камара на Федерална република Германия в Брюксел, г-жа Десислава Ахладова - заместник-министър на правосъдието на Република България, г-жа Зорница Даскалова - изпълнителен директор на Агенция по вписванията, г-н Красимир Влахов - съдия от ВКС, д-р Виктор Токушев - преподавател от Юридическия факултет на СУ"Св. Климент Охридски" и г-жа Гюрова от правния отдел на Министерство на правосъдието.

Господин Борман представи пред участниците презентация на тема "Актуално развитие, свързано с предложението на Европейската комисия за Единния цифров портал в Съвета на Европейския съюз и защо в държавите-членки с превантивен правен контрол на регистрациите, като Германия и България, това би застрашило неприемливо надеждността на Търговския регистър и следователно правната сигурност и плавността на търговските сделки".

Отчетено беше, че в рамките на едногодишния период, в който действат разпоредбите на ЗИД на ТЗ, разширяващ кръга на нотариалните удоствоверявания в сферата на търговско-правните отношения и уреждащ документирането на обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския трегистър, не е констатиран случай на т. нар. противоправно деяние - "кражба на фирми".

В хода на дискусиите бе обсъденo въвеждането на факултативна възможност за електронно вписванене на сделки с недвижими имоти в Имотния регистър към АВ, както и така необходимата и вече планирана опция за заявяване и получаване на удостоверения за тежести по електронен път.

 

С уважение.

Административен секретар на НК