Предложения за изменения в Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, във връзка с измененията в чл.144 ал.4 от ЗДвП

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че днес- 29.01.2018 г., в Министерство на правосъдието е депозирано писмо от Нотариалната камара на Република България до г-жа Десислава Ахладова- заместник-министър на правосъдието, с цел иницииране на изменения в Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, във връзка с измененията в чл.144 ал.4 от ЗДвП, регламентиращи реализиране на информационен обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара, както и с оглед необходимостта от съхраняване на екземпляр от договора за прехвърляне на моторни превозни средства.

Нотариалната камара счита, че е наложително да бъдат внесени съответните изменения, касаещи новите моменти в Закона за движение по пътищата, с оглед задълженията на нотариусите да съхраняват и архивират документи по сделките, визирани в ЗДвП, както и други документи, имащи отношение към разглежданото нотариално производство. Наред с това, се наблюдава необходимостта от осъвременяване на процедурите по преместване и предаване на служебен архив на нотариуса, при наличие на съответните обстоятелства, налагащи това, унищожаване на печат на нотариуса, водене на общ регистър и т.н.

Моля да предоставяте своите конкретни предложения за изменение в Наредбата в писмен вид (по официалната електронна поща на НК) в двуседмичен срок.

 

С уважение:

Административен секретар на НК