Информация относно ползването на системите за информационна свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Бихме желали да обърнем внимание на следните обстоятелства:

 - При извършване на сделка с ППС/Пътно превозно средство/, когато приобретател по сделката е лице, притежаващо разрешение за продължително или временно пребиваване в РБългария, МПС се прехвърля, без да се изпълнява ЕАУ/Електронна административна услуга/“Промяна на собственост на регистрирано пътно превозно средство“, като приобретателят следва да бъде уведомен, че следва да извърши пререгистрация на автомобила само в КАТ при СДВР откъдето ще получи  СРМПС и номера с „ХХ“, независимо от адреса които имат.

В тези случаи ППС/Пътно превозно средство/ се прехвърля, без да се дерегистрира.

 - Поради проблем в подаване на коректни справки от Централизирана информационна система за местни данъци и такси "Матеус", за платения данък превозно средство и от Агенция по вписванията – за представителството на ЮЛ, следва да продължим да правим ние тази справка в ТР при АВ и да изискваме съответните документи за платен данък.

Административен секретар на Нотариална камара на Република България