Среща с представители на Национална агенция за приходите

Уважаеми дами и господа,

На 03.08.2017 г. се състоя среща между представители на Нотариалната камара на Република България и Национална агенция за приходите относно заявяване и получаване на удостоверения за наличие или липса на задължения по реда на чл. 87, ал. 11 от ДОПК по служебен път. Участие взеха нотариус Адела Кац, нотариус Красимир Анадолиев - заместник- председатели на Съвета на нотариусите на НК, Иван Шалаторски - търговски директор на "Стоун компютърс"АД, г-жа Милена Кръстанова - заместник-изпълнителен директор на НАП и представители на дирекции "Правна", "Комуникации" и "Обслужване" на НАП. Обсъдени бяха възможностите и необходимите технически изиквания за достъп на нотариусите до електронните системи на НАП с цел ползване на електронна услуга от нотариусите за подаване на искане за издаване, както и за получаване по електронен път на удостоверения за наличие или липса на задължения на своите клиенти.

 

Нотариална камара на

Република България