Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 24 и 25 февруари 2018 година

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че в бр. 92/2017 г. на Държавен вестник е публикувано съобщение за насрочване на Общо събрание на Нотариалната камара на Република България:

Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България, София, на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съгласно решение на Съвета на нотариусите по протокол № 8 от 25.10.2017 г. от редовно заседание на Съвета на нотариусите свиква редовно общо събрание на Нотариалната камара на 24 и 25.02.2018 г. от 10 ч. в зала „Витоша“ на „Интер Експо Център“, София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за 2017 г.;

2. Определяне минималния размер на застрахователната сума по чл. 30 ЗННД с оглед на изискванията на глава четиридесет и пета от Кодекса за застраховането;

3. Определяне размера на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите;

4. Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2018 г.;

5. Разни.

Регистрацията ще започне на 24.02.2018 г. в 8,30 ч.

 

Успешен ден,

Административен секретар