Обнародван е Законът за пазарите на финансови инструменти, ДВ, бр. 15/16.02.2018 г.

Уважаеми колеги, 

Уведомяваме Ви, че в бр. 15 от 16.02.2018 г. на Държавен вестник е обнародван текстът на Закон за пазарите на финансови инструменти.

За Ваше улеснение, предлагаме линк към бр. 15/16.02.2018 г. на Държавен вестник:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

 

Нотариална камара на Република България