Национален правен форум, 25.11.2017 г., София

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Национален правен форум, организиран от Нотариалната камара на Република България.

Презентационен доклад по темите на семинара ще представи дългогодишният върховен съдия – Бонка Дечева. Темата на форума ще запознае участниците с различните аспекти и актуални проблеми, възникващи при прилагането на ЗСПЗЗ и Закона за арендата в земеделието. Наред с това съдия Дечева ще предложи на аудиторията лекция на тема "Представителство в светлината на Тълкувателно решение № 5/2014 г., образувано по въпроса: Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя, както и със съдебната практика във връзка с отказите за вписване."

В отделна част на форума, нотариусите ще бъдат запознати с практическите аспекти и въпросите, възникващи във връзка с измененията в ЗДвП, които регламентират обмена по електронен път на информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори между регистрите на МВР и Нотариалната камара. Презентацията на ай ти специалистите ще представи конкретните действия на нотариусите във връзка с осъществяване на обмена на информация при прехвърляне собствеността на МПС.

Семинарът на Нотариалната камара ще се проведе на 25.11.2017 г. (събота) в конгресна зала „Сити Марк Арт център“ в гр. София, бул. "Янко Сакъзов"№30.

Програма на семинара ще бъде публикувана в кратки срокове.

Локация на мястото за провеждане на форума можете да видите по-долу:

https://goo.gl/maps/Y6ML1R3AeAM2

С уважение,

Административен секретар