Закон за изменение на Закона за собствеността, бр. 7 /19.01.2018 г. на ДВ. Информация относно ел. кореспонденция с НК.

Уважаеми колеги, 

Уведомяваме Ви, че в бр. 7 от 19.01.2018 г. на Държавен вестник е обнародван текстът на Закон за изменение на Закона за собствеността.

Наред с това, в горепосочения брой на Държавен вестник е обнарован и текстът на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

За Ваше улеснение, предлагаме линк към бр. 7/19.01.2018 г. на Държавен вестник:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Наред с това, поради постъпила информация от страна на нотариуси за техническа невъзможност за получаване на електронна поща, изпращана от Нотариалната камара, молим тези от Вас, които изпитват подобни затруднения, да ни информират относно актуалните си електронни адреси. Уверяваме Ви, че цялата информация, касаеща текущи проекти и актуални въпроси от значение за нотариусите и нотариалната дейност, бива публикувана и на официалната интернет страница на Нотариалната камара.

Нотариална камара на Република България